Loading...
Stichting2017-10-17T08:32:15+00:00

Bestuur

Het bestuur bestaat uit (v.l.n.r.) Edwin Plug (voorzitter), Monique Bicker (algemeen lid Projecten), Henny van der Heijden (secretaris), Angelique Kalverda (algemeen lid PR en Communicatie) en Ed van Zijl (penningmeester).

Het bestuur is bereikbaar via: bestuur@vierstee.nl

Donaties

Wilt u een donatie aan de Vierstee doen? Dat mag  op bankrekeningnummer: NL 90 RABO 0306 3371 42  t.a.v. stichting Vierstee 2.0 Maartensdijk of zend een mail naar info@vierstee.nl.

Alvast hartelijk dank!

Missie en Visie

De stichting “Vierstee 2.0” heeft als doel het bevorderen, stimuleren en faciliteren van een goede en uitgebreide renovatie van de multifunctionele accommodatie “De Vierstee” in Maartensdijk. Dit doen wij door:

 • het werven van fondsen;
 • het organiseren en ondersteunen van evenementen, activiteiten, bijeenkomsten ten behoeve van de renovatie van de Vierstee;

 • het beheren en ontvangen van donaties en schenkingen ten behoeve van de renovatie van de Vierstee;

 • het optreden als bouwkundig adviseur en partner voor de gemeente De Bilt;

 • het fungeren als samenbindende factoren en motivator voor gebruikersgroepen bij fondswervende activiteiten;

 • de stichting heeft geen winstoogmerk.

Kapitaal
De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:

 • baten voortgekomen uit de door de stichting ontplooide activiteiten;

 • subsidies;

 • donaties en giften;
 • schenkingen, erfstellingen, legaten en lastbevoordelingen;

 • revenuen van het vermogen;

 • alle overige bijdragen en inkomsten.

Renovatie

Doel van het renovatieproject 2016/2017 is het gebouw door middel van een grondige interne en externe renovatie en het doorvoeren van verbeteringen weer in een dusdanige staat te brengen dat deze voor minimaal 20 jaar naar tevredenheid van de Maartensdijkse verenigingen, de bibliotheek en alle overige gebruikers kan fungeren.

Daarnaast werden de volgende doelen gesteld:

 • Exploitatie- en beheerkosten verlagen;

 • Onderhoudskosten verlagen;

 • Verhogen tevredenheid gebruikers;

 • Verbeteren efficiëntie;

 • Verminderen aantal uren ‘leegstand’ totale accommodatie c.q. verhogen bezettingsgraad;

 • Energielabel van label F naar label B brengen of (indien mogelijk) gebouw energieneutraal maken.

Doelstellingen

Doel van oprichting van de stichting Vierstee 2.0 is accommodatie de Vierstee door middel van een grondige interne en externe renovatie en het doorvoeren van de nodige verbeteringen qua gebruiksmogelijkheden en milieuaspecten weer in een dusdanige staat te brengen dat deze voor minimaal 20 jaar naar tevredenheid van de Maartensdijkse verenigingen, de bibliotheek, alle overige gebruikers (bv scholen) en de gemeente De Bilt kan fungeren. Dit tegen minimaal gelijke, operationele exploitatie- en onderhoudskosten.

Hierbij zal gewerkt worden vanuit de volgende vier pijlers:

 • Realisatie van een aantal bouwkundige verbeteringen;

 • Verbeteren en vernieuwen van het interieur;

 • Vergroten van de gebruikerstevredenheid en verbeteren van de gebruikerservaring;

 • Realisatie van een aantal duurzaamheidsmaatregelen.

Daarnaast zijn de volgende doelen gesteld:

 • Exploitatie- en beheerkosten gelijk houden;

 • Onderhoudskosten gelijk houden;

 • Verbeteren efficiëntie;

 • Verhogen bezettingsgraad;

 • Energie- en milieuprestaties verbeteren / Energieneutraal renoveren;

 • Verbeteren horeca en verblijfsmogelijkheden.